Podmienky Spracovania

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENIE O PRÁVACH NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV (ĎALEJ LEN „PODMIENKY SPRACOVANIA“)

1. Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov

1.1. Spoločnosť  Sanctiuris s. r. o. , Dohnányho ul.č.3, Bratislava 821 08, IČO: 47 233 362 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, číslo vložky: 71355/B (ďalej len„Predajca“) ako prevádzkovateľ webovej stránky www.tjump.sk (ďalej len ako „Stránka“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).

1.2. Kupujúci je osoba, ktorá vyplňuje alebo vyplnila objednávkový formulár na Stránke za účelom vytvorenia objednávky (ďalej len „Kupujúci“).

1.3.Obdarovaný je osoba, ktorej je predmet kúpy-Darčekový poukaz darovaný Kupujúcim.(ďalej len “Obdarovaný”)

1.4. Predajca spracúva osobné údaje Kupujúcich a Obdarovaných na účely plnenia Kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Predajcu (ďalej len „VOP”)

1.5. Predajca spracúva na všetky uvedené účely najmä nasledovné bežné osobné údaje Kupujúcich a Obdarovaných: Meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo, údaje o predmete a čase nákupu. Ďalej fotografie a videozáznamy vytvorené počas realizácie predmetu kupno predajnej zmluvy pre osobné účely Kupujúceho a Obdarovaného a na marketingové účely spoločnosti Sanctiuris s. r. o

1.6. Predajca spracúva osobné údaje Kupujúcich a Obdarovaných na účely plnenia Kúpnej zmluvy vždy počas celého trvania Kúpnej zmluvy a po splnení všetkých záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy počas celého obdobia, v ktorom môže Kupujúci uplatniť reklamáciu. Osobné údaje Kupujúceho na účely vedenia Zákazníckeho profilu a ďalšie účely na základe súhlasu Kupujúceho Predajca spracúva počas celej existencie príslušného Zákazníckeho profilu, vždy však len do odvolania súhlasu Kupujúceho.

1.7. Poskytnutie osobných údajov vrátane súhlasu s ich spracovaním je nevyhnutnou podmienkou vedenia Zákazníckeho profilu Kupujúceho a uzatvorenia akejkoľvek Kúpnej zmluvy v zmysle VOP.

1.8. V prípade, že Predajca úplne alebo čiastočne stratí oprávnenie spracúvať osobné údaje Kupujúceho, Predajca nemôže ďalej spracúvať údaje o Kupujúcom a Obdarovanom potrebné na vedenie Zákazníckeho profilu a Zákaznícky profil musí byť zrušený.

2. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov

2.1. Na vytvorenie a prevádzku Zákazníckeho profilu Kupujúceho sa nevyhnutne vyžaduje súhlas Kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a Predajca nemá právny nárok na spracúvanie osobných údajov Kupujúceho a Obdarovaného, pokiaľ sa údaje nespracúvajú na účely plnenia Kúpnej zmluvy.

2.2. Vyplnením objednávkového formulára, zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním formulára Kupujúci udeľuje Predajcovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov a údajov Obdarovaného v rozsahu podľa bodu 1.4 týchto Podmienok spracovania na účely vedenia Zákazníckeho profilu .

2.3. Kupujúci udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň potvrdzuje, že osobné údaje ním uvedené v objednávkovom formulári sú pravdivými a aktuálnymi údajmi.

2.4. Kupujúci alebo Obdarovaný je oprávnený kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to oznámením zaslaným na e-mailovú adresu info@tjump.sk

3. Poučenie Kupujúceho o právach na ochranu osobných údajov

Práva Kupujúceho a Obdarovaného o rozsahu ochrany osobných údajov sa spravujú najmä článkami 12 až 22 GDPR.

3.1. Kupujúcialebo Obdarovaný má právo na informácie o osobných údajoch, ktoré sa o ňom spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či sa také osobné údaje spracúvajú.

3.2. Kupujúcialebo Obdarovaný má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov o ňom, najmä ak sa spracúvajú neoprávnene alebo sú neaktuálne a Užívateľ namieta ich správnosť, v zmysle čl. 18 GDPR.

3.3. Kupujúci alebo Obdarovaný má právo na vymazanie svojich osobných údajov uchovávaných Predajcom, najmä ak pominú účely ich spracúvania v zmysle čl. 17 GDPR.

3.5. Ak sa spracúvajú osobné údaje Kupujúceho a Obdarovaného na účely priameho marketingu má Kupujúci alebo Obdarovaný právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely takéhoto marketingu. V prípade namietania sa osobné údaje nesmú ďalej na tieto účely spracúvať.

3.8. Kupujúci alebo Obdarovaný je oprávnený kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov.

3.9. Kupujúci alebo Obdarovaný má právo podať sťažnosť na postup Predajcu dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.